Privacyverklaring

Uw Privacy
Unica Special Coatings B.V. acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Unica Special Coatings B.V. verwerkt van relaties waar onder prospects, klanten, leveranciers en bezoekers van onze website.
Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Unica Special Coatings B.V. zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat wij:
  • Duidelijk – via deze privacyverklaring – vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
  • uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze bedrijfsdoelstellingen en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Unica Special Coatings B.V., Halenstraat 4, 5531 AB Bladel.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Unica Special Coatings B.V. uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening aan relaties verzameld en verwerkt Unica Special Coatings B.V. hiertoe contactgegevens, w.o. uw naam, functie, zakelijke en/of beroepsmatige interesses, zakelijke mobiele telefoonnummers, zakelijk emailadres en zakelijke bankrekening nummers:
  • administratieve doeleinden;
  • wanneer u contact heeft met Unica Special Coatings B.V. Dit contact kan telefonisch zijn maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, gebruikt maakt van onze website, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
  • om relaties en haar medewerkers van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media.

Nieuwsbrief en contactformulier
Wij bieden u een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze standpunten, maatschappelijke en economische ontwikkelingen, producten en/of diensten. Uw email s=adres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten door Unica Special Coatings B.V. indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door een e-mail te versturen naar Unica Special Coatings B.V., onder vermelding van AVG, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Publicatie
Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Delen van persoonsgegevens met derden
Unica Special Coatings B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een verwerkersovereenkomst gesloten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Unica Special Coatings B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via instellingen van uw browser verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website of diensten heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Unica Special Coatings B.V. ka echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Unica Special Coatings B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen géén besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Unica Special Coatings B.V. tussen zit. Unica Special Coatings B.V. gebruikt de volgende programma’s of -systemen:
• Exact online: financiële administratie, facturering en CMR.

Bewaartermijn
Unica Special Coatings B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de Wet is vereist:
• Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van u persoonsgegevens door Unica Special Coatings B.V. en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Unica Special Coatings B.V. reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Unica Special Coatings B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging
Unica Special Coatings B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met J. Verhoeven of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Unica Special Coatings B.V. behoud zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Unica Special Coatings B.V. een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Unica Special Coatings B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website of in nieuwbrieven.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan: Unica Special Coatings B.V., t.a.v. J. Verhoeven, Hallenstraat 4, 5531 AB Bladel of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Back to Top